Adatvédelem

I. Az adatkezelő és az érintett személye, fogalmak

1. A www.openjobs.hu címen elérhető Weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője az OpenJobs Munkaközvetítő és Személyügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Verseny utca 32.; cégjegyzékszám: 08-09-024807; adószám: 24268347-2-08; e-mail:info@openjobs.hu; a továbbiakban: „OpenJobs”). A Weboldal üzemeltetésével, hasznosításával, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi döntést az OpenJobs hoz meg. A Weboldal felhasználóinak, látogatóinak személyes adatait az OpenJobs kezeli.

2. Az adatkezelés érintettjei azon természetes személyek, akik a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszik, akár regisztrált felhasználóként, akár regisztráció nélkül. Az OpenJobs elsősorban a regisztrált felhasználók adatait kezeli. A Weboldalt látogató, nem regisztrált felhasználók adatainak kezelésére csak korlátozottan kerül sor, a Weboldal működésével, fejlesztésével összefüggésben.

Figyelemmel arra, hogy a személyes adatok védelméhez való jog csak természetes személyeket illet, nem minősülnek érintettnek a nem természetes személy jogalanyok.

Az érintettek adatainak kezeléséről a jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) részletes tájékoztatást ad.

3. Jelen Szabályzat hatálya az OpenJobs adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire, ide értve a Weboldalon hirdető, a Weboldalon megjelenő harmadik személyek adatkezeléseit is. Amennyiben az érintett regisztrál, és adatait – a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint – az OpenJobs továbbítja harmadik személy, így különösen munkáltató, vagy munkaközvetítő (továbbiakban együttesen „munkáltató”) felé, az OpenJobs kizárólag azért felel, hogy adatkezelése, és a személyes adatok továbbítása a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelel. Az adattovábbítás címzettjének adatkezelésére jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki.

A Szabályzat módosításának jogát az OpenJobs fenntartja. Az OpenJobs kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. Az OpenJobs a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

4. Az OpenJobs Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az adatkezelésre a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései az irányadók.

5. Jelen Szabályzatban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Szabályzat alkalmazásában:

 • érintett:
  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat:
  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás:
  az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás:
  az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés:
  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás:
  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés:
  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés:
  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás:
  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatállomány:
  az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

II. Az adatkezelés célja és jogalapja

6. Az OpenJobs személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az OpenJobs törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az OpenJobs szolgáltatásainak nyújtása. Az OpenJobs állásajánlatok bemutatásával, munkahely keresés elősegítésével foglalkozik, tevékenységét elsősorban a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés célja a felhasználók számára állásajánlatok közvetítése, illetve munkáltatók számára a potenciális munkavállalók közvetítése.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
 • Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) feltárása;
 • Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
 • Munkaviszony létrehozása, a munkaviszony létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Az érintett részére lehetséges álláslehetőségek felkutatása;
 • Az érintett fejlődésének, képzésének segítése;
 • Az érintett adatainak nyilvántartása abból a célból, hogy a későbbiekben neki az OpenJobs megfelelő munkahelyet találjon; Munkáltatók számára az alkalmas munkavállalók felkutatása, közvetítése, a kapcsolat létrehozása;
 • Az érintettek számára hírlevél küldése;
 • Az OpenJobs-ot terhelő kötelezettségek teljesítése, az OpenJobs-ot terhelő jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése.

7. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Az érintettek a regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Jelen Szabályzat az érintettek tájékoztatásának minősül.

Az OpenJobs kizárólag az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az OpenJobs a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az OpenJobs tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

III. Az adatkezelés leírása

8. Az OpenJobs személyes adatot kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát az érintett, aki az adatokat a regisztráció során adja meg. A regisztráció során az érintett kitölti az adatlapot, ennek során megadja azonosító és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, a keresett munkára, meglévő állásra vonatkozó adatokat, valamint feltölti az önéletrajzát. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az OpenJobs csak azon személyes adatokat kezeli, amelyek szükségesek az érintett azonosításához, a megfelelő munkakör felkutatásához. Az OpenJobs nem kezeli az érintett különleges adatait.

Az érintett az önéletrajzot önállóan készíti el, az OpenJobs arra vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az érintett az önéletrajzban megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az érintett az OpenJobs által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására is (pl. facebook, LinkedIn profil), az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az érintett adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára hozzáférhetőek. Az érintett a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelen Szabályzatban meghatározott módon a munkáltatók megismerjék.

9. Az érintett regisztrálhat általánosan, vagy konkrét állásra. Általános a regisztráció akkor, ha az érintett nem meghatározott hirdetésre regisztrál, hanem általános álláskeresési céllal. Általános regisztráció csak a Weboldalon lehetséges.

Amennyiben az érintett általánosan (nem konkrét állásra) regisztrál, a regisztráció elején jogosult dönteni arról, hogy a profilja látható, vagy rejtett legyen. Amennyiben a profilja rejtett, a munkaerőt kereső munkáltatók nem látják a személyes adatokat, az érintettet ebben az esetben az OpenJobs rendszerén keresztül tudják megkeresni. Az érintett a megkeresés alapján dönt arról, hogy adatait hozzáférhetővé teszi, vagy sem. Amennyiben a profil nem rejtett, az adatokat a munkáltatók láthatják.

10. Az OpenJobs a meghirdetett állásajánlatokat közzéteszi a Weboldalon, és más álláskereső portálokon is. Amennyiben az érintett a meghirdetett állásra regisztrál, a regisztráció már a Weboldalon, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történik. Ebben az esetben a regisztrációtól számított egy hónapig csak az adott munkáltató fér hozzá az érintett adataihoz. Ezt követően az érintett adatai a többi munkáltató számára is kereshetővé vállnak.

11. Amennyiben munkáltató keres, megadhatja preferenciáit, ebben az esetben a Weboldal automatikusan összepárosítja a munkáltatót az alkalmas jelöltekkel (érintettekkel). Ha az érintett a profilját elrejtette, a munkáltató a kapcsolatot csak a Weboldalon keresztül küldött e-mail útján tudja felvenni.

12. A Weboldal látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az OpenJobs fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

IV. Az adatkezelés egyéb szabályai

13. Az OpenJobs a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az OpenJobs jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

Az OpenJobs törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

14. Az OpenJobs az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az OpenJobs érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az OpenJobs az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

15. Az OpenJobs az érintett személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben továbbítja. Ezen túlmenően az OpenJobs személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Amennyiben az adattovábbítás törvényen alapul, az OpenJobs személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az OpenJobs az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az OpenJobs köteles teljesíteni.

16. Az OpenJobs gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az OpenJobs az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az OpenJobs az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az OpenJobs több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

17. Az OpenJobs jogosult adatfeldolgozót igénybe venni, az Infotv. 10. §-ában meghatározottak szerint. Az OpenJobs az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

18. Az OpenJobs a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az OpenJobs valamennyi érintett esetén feltételezi, hogy álláskeresés céljából regisztrál, és ezen célból tartja meg regisztrációját. Így az OpenJobs valamennyi érintettre úgy tekint, mint álláskeresőre, akik esetében az adatkezelés célja – a munka közvetítése – fennáll, így az adatokat az érintett kérelméig nem törli.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az OpenJobs az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az OpenJobs a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az OpenJobs jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az OpenJobs az érintettet annak okáról tájékoztatja

Az érintett kérelme hiányában az OpenJobs az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az OpenJobs az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok kezelésének célja fennáll.

Törlés helyett az OpenJobs zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az OpenJobs megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az OpenJobs az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az OpenJobs a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Amennyiben az adat kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére az OpenJobs jogosult, és az adatkezelés célhoz kötöttségének elve is érvényesül, az OpenJobs az adatot az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az OpenJobs az érintett részére tájékoztatást ad.

19. Az OpenJobs az érintett számára a szolgáltatással kapcsolatban hírlevelet küld.

Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, Az OpenJobs jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy részére az OpenJobs-szal, az OpenJobs tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. Az érintett hozzájárulása esetén az OpenJobs jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

Az érintett a hírlevelek és reklámok küldését megtilthatja.

Az OpenJobs jogosult a regisztrált érintettek számára reklámot megjeleníteni, ez azonban nem minősül közvetlen megkeresés módszerével küldött reklámnak.

V. Az érintettek jogai, jogérvényesítés

20. Az érintett a fent meghatározottak szerint kérheti adatai törlését.

21. Az OpenJobs az érintettet a jelen Szabályzat útján tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az OpenJobs tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az OpenJobs köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.

22. Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az OpenJobs helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az OpenJobs szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

23. Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

24. Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az OpenJobs székhelyére, telephelyére címzett levélben.

25. Ha az OpenJobs az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az OpenJobs tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

26. Az érintett panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). Az érintett emellett jogosult bírói úton érvényesíteni igényét. Az OpenJobs kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-83555/2015.

Feltöltve 2015.03.26.